yoyo福利视频在线播放

yoyo福利视频在线播放

夫疟者之寒,汤火不能温也;及其热,冰水不能寒也。至于抚养之法,俗传有云“若要小儿安,须带三分饥与寒。

若诸阳更为积并,则阳盛之极,心伤阴气。病亦名曰“厥”者,阴阳皆逆也,故死不可治。

宗筋者,聚于前阴。若忽突起,不赤不痛,则为溢饮所致,又当温中除湿,不可不知也。

下文脾、胃、肾三脏义同。 然,浅白貌,金色白也。

此下皆提脉象以明之也。四肢清冷,气不能周也。

所谓痹者,各以其时,重感于风、寒、湿之气也。夫黄者,土之色也,今为湿热蒸动,土象外呈,故周身皮肤尽黄。

Leave a Reply