Vol406嫩模陈梦babe私房白色日系吊带秀完美身材光滑诱人写真76P陈梦babe画语界

Vol406嫩模陈梦babe私房白色日系吊带秀完美身材光滑诱人写真76P陈梦babe画语界

 阳明则热而不虚。脉浮宜以汗解。

 烦而微,知恶热将自罢,以尚不了,故大便硬耳。肾液入心而为汗,汗出不能遍身,故不解。

不瘥者,小柴胡汤主之。 腹满不减,谓常常而满,终日不减,或不大便,此为转属阳明实热内壅之满,乃可攻之证也,宜大承气汤。

此脉迟而利清谷,且不烦不咳,中气大虚,元气已脱,但温不补,何以救逆乎?大承气之先后作三次煎者,何哉?

心居胃上,即阳明之表。阳明病,重在亡津液。

汗出解后,心下痞硬、下利者,是生姜泻心证。均宜小柴胡汤主之,随证加减治之可也。

Leave a Reply